080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

1บวชเณร

060559-01

2วันแรกในการบวช

ทัศนศึกษาที่วัดหลวงปู่คำคนิง

3วันที่2-

วัดพุทโธภาวนา (พุเย) จ.กาญจนบุรี

4กิจวัตรประจำวันแม่ชี

ห้องเรียนศิลปะธรรมชาติ