080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

ทิพยวรรณ ธนไพศาล

นักวิทยาศาตร์

นายแพทย์สายัณห์ เรืองกิตติคุณ

ผู้อำนวยการ รพ.องครักษ์ จ.นครนายก

นพ.กัลป์ ปิติกุลตัง คุณสุดา ปิติกุลตัง

นายแพทย์ปัจจุบัน และ ผู้พิพากษาสมทบ

คุณปรีชัย วัชรจิตต์กุล

อาชีพรับเหมาก่อสร้าง

นพ.สุธี พิสิฐพยัต คุณเรณู พิสิฐพยัต

นายแพทย์ และ ผู้พิพากษาสมทบ

คุณเก่ง

เจ้าของธุรกิจสปา จ.อุบลราชธานี

คุณปราชญ์ ปิติกุลตัง

พนักงานคดีฝ่ายปกครอง สำนักงานศาลปกครอง