080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา โดย ดร.นิสากร ชัชวาลพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมสำหรับครูและบุคลากรใหม่ของโรงเรียน
จำนวน 22 ท่าน เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ด้วยโปรแกรม
กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ณ. Life Fitness Club วันที่ 2 เมษายน 2559

@ life fitness club นวมินทร์ 85

136659

136660

136661

136662

136666