080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ศูนย์พลาญข่อย เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสติปัญญา (ศูนย์สมอง)
การพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต (ศูนย์ปากท้อง) พัฒนาจิตใจ (ศูนย์จิตใจ) แบบบูรณาการโดยยึดหลัก “วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย”
เป็นแนวทางหล่อหลอม สร้างคน และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

การบริหารจัดการศูนย์พลาญข่อยแห่งนี้ ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชนทุกคน “ทำเพราะธรรม”
ทำเพื่อ “ให้” ให้โอกาสกับทุกๆคน ที่ต้องการแสวงหา เรียนรู้ เพื่อให้ตนเป็นคนดีของสังคม

ผลงาน

เกิดเพราะทำ

เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับรางวัลในโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน ปี 2553”

ผลงาน6 ผลงาน5

ผลงาน2 ผลงาน1

1.ศูนย์พลาญข่อย ได้รับรางวัลองค์กรแผนที่ความดี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2551
จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท่านชวน ศิรินันท์พร

ผลงาน15 ผลงาน14

2. แหล่งศึกษาดูงาน เรียนรู้ของหน่วยงานองค์กร บุคคลทั้งชนชั้น

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว มอบไว้เป็นที่ระลึกแด่ศูนย์พลาญข่อย ในโอกาสที่นำเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
มาปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พลาญข่อย ในโครงการ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม” เมื่อ 19-23 ตุลาคม ปี 2549

ผลงาน12

นายยุทธนา พุทธพันธ์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2548
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ท่านคงศักดิ์ วันทนา

ผลงาน13  ผลงาน7

1.พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ได้รับรางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติคุณบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีของมูลนิธิสมาน –คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2546 (บุคคลดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน)

ผลงาน10 ผลงาน9 ผลงาน8

2.ศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น ระดับเขตการศึกษาปี 2546

1. ศูนย์การเรียนชุมชนตัวอย่างของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544

2. ศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น ระดับเขตการศึกษา10  ปี 2544