080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

การบรรยายโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ขีวีมีสุข ของท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย และ นายแพทย์บัญชา แดงเนียม
ณ หอธรรมทัศน์ สุจิณโณ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น5 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 เมษายน 2559

หลังจากเสร็จสิ้นจากการบรรยายแล้ว เราก็ไปต่อกันที่คอร์สปฏิบัติโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนากันนะคะ

137757มห

138034

138035

138036

138037

138038

138039

138040

138041