080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

รูปภาพความเครียด_Artboard 5 re

ยุคทุนนิยมแข่งขันเสรี แนวคิดแบบบริโภคนิยมทำให้มีความเจริญทางด้านวัตถุอย่างมากมาย แต่สิ่งที่ตรงข้าม
กลับทำให้สภาวะจิตใจตกต่ำลง วิถีการดำรงชีวิตต้องเร่งรีบ แข่งกับเวลา ความกังวล ความห่วงใย ความกลัวทำให้เกิดความเครียดเรื้อรัง
(CHRONIC STRESS) ส่งผลทำให้ร่างกายตึงเครียด ภูมิต้านทานโรคตามธรรมชาติอ่อนแอลงบวกกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคเส้นเลือดสมอง โรคภูมิแพ้ และโรคมะเร็ง ฯลฯ
เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพของคนยุคปัจจุบัน ทำให้คุณภาพชีวิตเสื่อมลง

ชีวิตของเราประกอบด้วยกายและจิตซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้ ร่างกายที่ไม่แข็งแรง สุขภาพที่ไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บ
จิตก็ไม่มีความสงบสุข ทำให้วิตกกังวล ในทางกลับกัน เมื่อจิตไม่ปกติ และไม่มีความสงบสุข เกิดความเครียดและวิตกกังวล ก็ส่งผลให้ร่างกายเกิดความตึงเครียด
ทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันสุขภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษย์ ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการเจริญสติ เพื่อพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ เกิดปัญญาสูงสุด
เพื่อรู้เท่าทันความจริงตามธรรมชาติ มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ทั้งกายและใจ

ทำไมต้องพัฒนาจิต

ทำไมต้องพัฒนาจิต จิตเดิมแท้เป็นประภัสสร แต่เมื่อถูกปรุงแต่งด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน ทำให้เกิดความอยากมี อยากเป็น อยากชนะ
อยากรักษาไว้ อยากได้เปรียบ เมื่อพลังความอยากมีมากกว่าพลังสติที่มีอยู่ ก็ทำให้พลาดพลั้งไปสร้างกรรมเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น
สัญญากรรมก็ถูกบันทึกไว้ในจิตใจใต้สำนึก ทำให้จิตเดิมแท้ ซึ่งเป็นประภัสสรต้องมัวหมองด้วยสัญญากรรม และกิเลส ตัณหา อุปาทาน
ความอยากมี อยากเป็น ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นทำให้เกิดความกังวล ความห่วงใย ความกลัว ความอยากมีอยากเป็น กลัวจะไม่มี
กลัวจะไม่ได้เป็นก็ทำให้เกิดความกังวล ความห่วงใย ความไม่อยากมีไม่อยากเป็น ก็ทำให้กลัวว่าจะถูกบังคับให้มีให้เป็น ทำให้เกิดความกังวล
ความห่วงใยเช่นเดียวกัน ความกังวล ความห่วงใย ความกลัว เมื่อเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็พัฒนาไปสู่ความ เครียดสะสม ส่งผลทำให้ร่างกาย
เกิดความตึงเครียดไปด้วย ภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติก็อ่อนแอลง โรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียน การพัฒนาจิต จึงเป็นสิ่งที่มีความจำ
เป็นสำหรับชีวิต พัฒนาจิตคืนสู่สภาวะปกติเดิม ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติฟื้นขึ้น ร่างกายจิตใจแข็งแรงฟื้นฟู พลังปัญญา
ให้รู้เท่าทัน กิเลส ตัณหา อุปาทาน

มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาวะของผู้คนในสังคมจึงก่อตั้งศูนย์พัฒนาจิตขึ้น เพื่อเป็นศาลาพักใจ พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม
ผ่อนคลายความตึงเครียด ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีโปรแกรมปฏิบัติเพื่อคลายความเครียดจากขั้นเริ่มต้นไปสู่ขั้นละเอียด

พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม
DEVELOP YOUR MIND FOR A BETTER LIFE

ความสุขที่แท้จริงค้นพบได้ในตัวเรา!
ความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์
ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระ
อิสระจากพันธนาการทั้งปวง

พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่ดีงาม โดยบูรณาการ ดนตรีบำบัด พลังบำบัด จิตบำบัด กายภาพบำบัดและการล้างพิษทางอารมณ์ เพื่อฟื้นฟู
ภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติให้ฟื้นขึ้น ปรับสมดุลของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น พลังจิตจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้าจิตยังถูกห่วงโซ่ต่างๆครอบงำอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม รูปแบบ ค่านิยมต่างๆ รวมทั้งภาษาที่มนุษย์เราสมมุติขึ้นกลายเป็นกิเลส ความเคยชิน
ทำให้จิตไปยึดติดกลายเป็นอุปนิสัย ผู้ประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตทุกท่าน จึงต้องปล่อยวางหัวโขน ต่างๆ เหล่านี้ก่อนชั่วคราว เพื่อคืนอิสรภาพ
ให้กับจิต จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว เมื่อจิตได้รับอิสรภาพแล้วก็จะเกิดพลัง ปรับสมดุลของอารมณ์และธาตุ 4 ของร่างกาย ความลังเลสงสัย
ก็เป็นห่วงโซ่หนึ่ง ซึ่งดึงจิตไม่ให้เกิดความอิสระ จึงต้องข้ามพ้นความลังเลสงสัยนั้นไปก่อน ทดลองทดสอบด้วยการปฏิบัติจริง
แล้วความลังเลสงสัยนั้นก็จะหายไป เราไม่ทำลายสมมุติบัญญัติ แต่จิตต้องอยู่เหนือสมมุติและบัญญัติจึงจะได้รับอิสรภาพ ผู้ประพฤติปฏิบัติ
พัฒนาจิตจึงต้องปล่อยวางสมมุติบัญญัติและหัวโขนต่างๆก่อนชั่วคราว คืนอิสรภาพให้กับจิตดำเนินการพัฒนาจิต ด้วยความสุข และความอิสระ

4 โปรแกรมหลักในการพัฒนาจิต
1. เตรียมพร้อมร่างกาย จิตใจ (BODY AND MIND PREPARATION)
2. อิริยาบท 4 (THE FOUR POSITIONS)
3. สมาธิเหวี่ยง (MIND SPINNING POWER)
4. นานาจิตตัง (FREE EXPRESSION)