080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

042 ศีล3ข้อ27ธค57

42 ศีล3ข้อ

|27ธค57

dw1

041ตอนบรรยายธรรมในวันพ่อ5ธค57

41ตอนบรรยายธรรมในวันพ่อ

|5ธค57

dw1

040มรรคผลแห่งการปฏิบัติ25ตค57 บรรยายธรรมโดยพ่

40 มรรคผลแห่งการปฏิบัติ

|25ตค57

dw1

039ตอบคำถามธรรมะ18ตค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญ

39 ตอบคำถามธรรมะ

|18ตค57

dw1

37คิดนอกกรอบ11ตค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ต

37 คิดนอกกรอบ

|11ตค57

dw1

036บารมี10 4ตค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ตั้งว

36 บารมี10

|4ตค57

dw1

035 สังโยชน์10 27กย57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ต

35 สังโยชน์10

|27กย57

dw1

034 หนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์20กย57 บรรยาย

34 หนทางที่จะนำไปสู่

ความพ้นทุกข์|20กย57

dw1

033 ตอบคำถามธรรมะ30สค57

33 ตอบคำถามธรรมะ

|30สค57

dw1

032 เรียนรู้อย่างไรให้เกิดปัญญา16สค57 บรรยายธร

32 เรียนรู้อย่างไรให้เกิดปัญญา

|16สค57

dw1

031 ตอนอริยสัจสี่2สค57บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญ

31 ตอนอริยสัจสี่

|2สค57

dw1

030 ตอบปัญหาสภาวะของการปฏิบัติ26กค57บรรยายธรร

30 ตอบปัญหาสภาวะของการปฏิบัติ

|26กค57

dw1

029 ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติ13กค57 บรรยายธรรมโด

29 ประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติ

|13กค57

dw1

028 บรรยายธรรมในวันอาสฬหบูชา11กค57 บรรยายธรรมโ

28 บรรยายธรรมใน

วันอาสฬหบูชา |11กค57

dw1