080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทฤษฎีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้น พระพุทธเจ้าเห็นมาก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงเห็นกฎพระไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน คือความแน่นอน อิสรภาพที่แท้ต้องดำเนินไปพร้อมๆกับความไม่แน่นอน และความไม่มั่นคง

แต่ตอนนี้ทางโลกเราต้องการสร้างความมั่นคงขึ้นมา สร้างฐานะ ไม่มีก็อยากมี มีแล้วก็ต้องรักษาไว้ คิดว่ามีแล้วมันจะมั่นคงจะถาวร ถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะไม่มีวันมั่นคง ไม่มีอิสรภาพ เพราะเรากลัวว่าจะสูญเสียมันไป

แต่ถ้าเราเข้าใจทฤษฎีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน และเรายอมรับความเปลี่ยนแปลง เราไม่กังวลอะไรเลย เรารู้ว่าไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างเป็นของเรา นั่นแหละเราจะเข้าถึงความมั่นคงที่แท้จริง เราจึงจะมีอิสรภาพ

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย