080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งคือ หาที่พึ่งนอกพุทธศาสนา… เช่น หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ตามต้นไม้ชายเขา เอาหมู่ผีเป็นสรณะที่พึ่ง มีการสะเดาะเคราะห์ถือฤกษ์งามยามดี โชคราศี มีอะไรหลายอย่าง นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกรูปแบบหนึ่ง แทนที่จะเชื่อกรรมคือการกระทำของตัวเอง ใครทำกรรมอย่างไรไว้ต้องได้รับผลกรรมนั้นต่อไป ถ้าไม่ยอมรับความจริง จากผลกรรมที่ตัวเองกระทำแล้ว ถือว่าเห็นผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ดังคำว่า เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม หรือ เห็นผิดจากความเป็นจริง…

 

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญโญ