080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

โปรแกรมนี้ให้เราเอาจิตสำนึกปัจจุบันเรียนรู้กับฐานกาย ฐานเวทนา เวทนาเกิดขึ้นที่ใจ ใจเป็นส่วนหนึ่งของอายตนะ เราต้องรู้ปัจจุบัน เพื่อลดอัตตาตัวตน ประเพณีวัฒนธรรม หัวโขนต่างๆ อย่างผู้ปฏิบัติใหม่ กล้าตะโกนไหม กล้ารำไหม  บางคนอาย เขิน นี่คือวัตถุประสงค์ที่จะให้เราเห็นกิเลส เห็นอารมณ์เรา ถ้ายังมีหัวโขนเราจะรำไม่ได้ ถ้าเราไม่กล้าปล่อยวางหัวโขนเหล่านี้ เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร แต่สำหรับผู้ปฏิบัติเก่าๆ ถ้าเราเข้าไปในจิตเลยเราก็ไม่สนใจข้างนอกอยู่แล้ว ที่ยังต้องปฏิบัติเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นการดึงให้จิตเรารู้กาลเทศะ รู้จักฝืนจิตด้วย ชีวิตเราไม่ฝืนใจ ทำตามใจตลอด พอเข้าไปในจิต เราก็ไม่ฝืนจิต เราก็ทำตามจิตอีก นี่คือนิสัยเราไง ชีวิตเราไม่พยายามฝืนกิเลส เราทำตามกิเลสตลอด

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย