080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ความเบิกบานยินดีไม่ใช่ความสุข เพราะความสุขมักผสมปนเปอยู่กับความทุกข์เสมอ ความสุขมักมีเงาของความทุกข์ทอดยาวออกมาเสมอ เหมือนมีกลางวันย่อมมีกลางคืนฉันใด มีความสุขก็ย่อมมีความทุกข์ฉันนั้น

ความเบิกบานยินดี คือ สภาวะหลุดพ้นจากทั้งสุขและทุกข์ เป็นความสงบล้ำลึกอยู่ในดุลยภาพโดยสมบูรณ์ เป็นทั้งความเงียบสงบและมีชีวิตชีวาอย่างเหลือประมาณ

ความสุขมีได้ชั่วครั้งชั่วคราว ความสุขเกิดจากปัจจัยภายนอก จึงย่อมถูกพรากไปด้วยปัจจัยภายนอก ท่านต้องพึ่งพิงผู้อื่น และการพึ่งพิงทุกรูปแบบคือ พันธนาการ

ความเบิกบานยินดีเกิดขึ้นภายในตัวท่านโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผู้อื่นหรืออะไรทั้งนั้น ความเบิกบานยินดี คือ พลังงานที่ไหลเวียนอยู่ภายในตัวท่านตามธรรมชาตินั่นเอง

หากพลังงานไหลเวียนไม่สะดวก ติดๆขัดๆ ท่านจะไม่มีความเบิกบานยินดี หากพลังงานไหลเวียนได้ราบรื่นดุจสายน้ำ ท่านจะมีความเบิกบานยินดี ไม่ใช่เพราะอะไรทั้งนั้น แต่เป็นเพราะท่านมีชีวิตชีวาเลื่อนไหลตามธรรมชาติ ธรรมชาติแท้ที่อยู่ภายในตัวท่านตั้งแต่เกิด
.
.
โอโช OSHO