080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

อย่าพยายามที่จะเอาอะไร ๆ ในการปฏิบัติ ความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้น จะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้น ท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้ จะเร่งเพียรทั้งกลางคืนกลางวันก็ได้ แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบไปด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้ว
ท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลย แรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจ ไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใด
…หรือหนักเพียงใด… ปัญญา (ที่แท้) จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้น ดังนั้นจงเพียงแต่ละความอยากเสีย จงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติ
แต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไร …อย่ายึดมั่นถือมั่น…แม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง
.
.
หลวงพ่อชา สุภัทโท