080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page
อาหารกลางวัน-09

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น เป็นโรงเรียนการกุศลสงเคราะห์ 100% ตามมาตรา 15 (3) อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย
ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็น องค์กรสาธารณะประโยชน์ ปัจจุบันรองรับนักเรียนประมาณ 550 คน
ในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีบุคลากรประมาณ 20 คน ครอบคลุม 19 หมู่บ้าน 2 ตำบล
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนตามชายแดนในถิ่นทุรกันดาร และเป็นเด็กลาวที่ได้สัญชาติไทยจำนวนหนึ่ง เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับปริมาณของนักเรียน
ที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีและในปีการศึกษาหน้าจะเปิดระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 โดยมีนโยบาย
* ให้เด็กนักเรียนเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น
* มีการนำรถไปรับ – ส่ง เด็กนักเรียนไป-กลับ  ตลอดระยะการศึกษา
* แจกเสื้อผ้านักเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาทุกอย่าง

เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ในเรื่องค่าอาหารกลางวันเด็ก ในระดับมัธยมศึกษา
ในขณะนี้มีเด็กนักเรียนมัธยม จำนวน 200 คน ดังนั้น ทางมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเด็ก 4,000 บาท / คน / ปีการศึกษา (ขณะนี้ต้องการจำนวนมาก)

อาหารกลางวัน

 

icon form new-18Download แบบฟอร์มตอบรับบริจาค

การให้ธรรม__