080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

บรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

การบรรยายโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ขีวีมีสุข ของท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย และ นายแพทย์บัญชา แดงเนียม
ณ หอธรรมทัศน์ สุจิณโณ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น5 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 เมษายน 2559

หลังจากเสร็จสิ้นจากการบรรยายแล้ว เราก็ไปต่อกันที่คอร์สปฏิบัติโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนากันนะคะ