080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ค่ายอบรมพระนิสิต 120 รูป 21 – 23 มิถุนายน 2556

วันที่ 21-23 มิถุนายน ทางศูนย์พลาญข่อยมีกิจกรรมเข้าค่ายอบรมพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 120 รูป