080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

บรรยายธรรม ณ อาคาร CP พญาไท 25 มีนาคม 2556

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย บรรยายธรรมในหัวข้อ “ปฏิบัติพัฒนากายและจิต” ณ อาคาร CP พญาไท ชั้น 7 จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เวลา 13.30-16.00 น.