080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

สร้างพระเจ้าทันใจปางมารวิชัย 10 กรกฎาคม 2554

ฐานมีขนาด ยาว 15 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 9 เมตร เพื่อประดิษฐานพระเจ้าทันใจขนาดหน้าตัก 6 เมตร สูง 9 เมตร  รวมความสูงจากฐาน 18 เมตร เทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างสร้างไว้สำหรับเป็นที่พักของพระสงฆ์

ในวันงานจะมีญาติธรรมเดินทางมาจำนวนมาก เพื่อมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันส่งถังปูนส่งต่อกันไป จนถึงองค์พระเจ้าทันใจ ประมาณ 800 – 1,000 คน ข้างในองค์พระเจ้าทันใจจะมีการบรรจุพระพุทธรูปหลายๆชั้น ชั้นบนสุดจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ดำเนินการจัดงานโดย
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทฺโธ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะลูกศิษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพประธานฝ่ายฆารวาส พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย และคณะลูกศิษย์ ญาติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ