080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

งานปริวาสกรรม 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554

ปริวาสกรรมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของศูนย์ปฏิบัติธรรมพลาญข่อย มีพระภิกษุสงฆ์มาร่วมงานจำนวน 60 รูป

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ “ปริวาสกรรม”

    1. เพื่อดำรงธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม ทั้งด้านปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรม
    2. เพื่อให้ผู้อยู่ใช้กรรมหรือความผิดที่ได้ล่วงละเมิดพระวินัยต้องอาบัติ  “สังฆาทิเสส” ซึ่งอาจจะล่วงละเมิดโดยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจล่วงละเมิด โดยรู้ตัว หรือไม่รู้ตัวก็ดีนั้นให้พ้นมลทิน หมดจดบริสุทธิ์ไม่มีเหลือเครื่องเศร้าหมองอันจะเป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญในทางจิตของพระภิกษุสงฆ์
    3. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรที่บวชมา และต้องการชำระสิกขาบท(ศีล)ให้บริสุทธิ์
    4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมได้เจริญ สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน ทั้งพระภิกษุ-สามเณร  อุบาสก-อุบาสิกา
    5. เป็นการ รวมพระภิกษุต่างถิ่นต่างอาวาสได้อย่างมาก   บ่งบอกถึงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ว่ายังแน่นแฟ้นดีอยู่   เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนา

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้  การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้น  ในที่สุดทุกคนก็รู้เอง เหมือนแย่งกัน เข้าไปสู่กองไฟ  มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย เสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำ กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าว เมื่อมีความพอใจ  ย่อมมีความสุขเท่ากัน นี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ อย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจ แม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้  มิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่รู้สึกว่า ชีวิตของตนมีความสุขสงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย”