080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเด็กด้อยโอกาส 5 ธันวาคม 2552