080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ภาพบรรยากาศวันที่16 มกราคม 2559ซึ่งเป็นวันไหว้ครู ที่ ศูนย์พัฒนากายและจิต (Body & Mind Fitness Club) @ นวมินทร์85
วันนี้ทุกคนร่วมใจมากราบท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตากับพ่อครูของพวกเรา
ที่ให้ความเมตตากับเราเสมอมา พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชยได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำศูนย์พัฒนากายและจิตแห่งใหม่
และภาพบรรยากาศวันที่17 มกราคม 2559 พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชยได้บรรยายเรื่อง โปรแกรมพัฒนากายและจิต