080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ศูนย์พลาญข่อย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากกระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) กองบัญชาการกองทัพไทย

ร่วมเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรผสมผสาน ตามโครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเผยแพร่ขยายผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2560

15895130_10205999136016293_87625518801074909_n 15940942_10205999135776287_2032899003349245722_n