080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

หนทางแห่งพุทธะ

*****พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าหนทางแห่งพุทธะของพระองค์มีสิ่งผิดพลาดอยู่ 2 ประการคือ

1.ไม่ยอมเริ่มเดินทาง

2.เดินทางไม่ถึงที่สุด

มีแค่2ประการแค่นั้น แล้ว2ประการนี้จริงๆแล้ว ไม่ใช่ความผิดพลาดของหนทางแห่งพุทธะ
แต่เป็นความผิดพลาดของบุคคล
ถือว่าวันนี้ข้อแรกเราได้ผ่านพ้นไปแล้วกับการเริ่มต้นอย่างจริงจัง
การบวชเป็นการพิสูจนว่า พวกเราปฏิบัติมาเยอะแล้วพอสมควรที่เราตัดสินใจใช้ชีวิตนักบวชเป็นการประกาศว่า…

“เรามีการเริ่มต้นอย่างจริงจัง…ข้อแรกเราผ่านแล้ว…ที่นี้ก็เหลือแต่ข้อสอง
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกว่าเรามีความมุ่งมั่นแค่ไหน?
สำหรับพ่อครูแล้ว….เมื่อมีโอกาสแล้วไม่เดินก็เป็นเรื่องของแต่ละคน ยุคนี้ เป็นยุคกำลังเสื่อม…ศาสนาไม่มีวันเสื่อม..
คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญหายไปไหน แต่คนในศาสนากำลังจะเสื่อม เพราะไม่ระวัง เพราะกระแสโลกมันแรง
กิเลสมันพัฒนาอย่างรุนแรง…ถ้าเราไม่ตั้งมั่น….ไม่มุ่งมั่น เราก็ถูกครอบงำ ศาสนาไม่มีวันเสื่อม แต่มันเป็นยุค….
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของปัจเจกมีโอกาสแล้วก็ให้ตั้งมั่นเดินต่อไป

เป็นโอวาทที่ ท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ได้ให้ไว้ ในโอกาสพิธีบวชคุณแม่ชีใหม่ 3 ท่าน
ที่ปวารณาบวชในพรรษานี้ที่ศูนย์พลาญข่อย ณ.ปัจจุบัน มีคุณแม่ชีอยู่ 24 ท่าน
ขออนุโมทนาบุญค่ะ