080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.)
ร่วมจัดประชาคมตามโครงการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเผยแพร่ขยายผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 15 ธค. 2559 ณ ศูนย์พลาญข่อย

128728

128729