080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่แล้ว  ช่วยเลี้ยงอาหารกลางวันพวกหนูหน่อยนะคะ
ร่วมสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับการอุดหนุน
จากรัฐบาลส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ในเรื่องค่าอาหารกลางวันเด็ก
 ดังนั้น ทางมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันเด็ก 4,000 บาท / คน / ปีการศึกษา (ขณะนี้ต้องการจำนวนมาก)

news01-20160613

news02-20160613

news03-20160613

news04-20160613

news05-20160613