080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ศูนย์พลาญข่อยได้จัดกิจกรรมบวชเณร แม่ชีน้อย และบวชชีพราหมณ์ โดยมี เณร 8 รูป / แม่ชีน้อย 21 ท่าน / และพราหมณ์ 3 ท่าน
ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ ลูกหลานของญาติธรรมจำนวนหนึ่ง

เป็นกิจกรรมที่พวกเราชาวพลาญข่อยต่างร่วมแรงร่วมใจที่จะจัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นเพื่อ ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่
ร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม การดำรงชีวิตที่ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม การมีความขยัน อดทน อดกลั้น
การมีระเบียบวินัย และความกตัญญู ที่เราทุกคนช่วยกันปลูกฝังให้กับเด็กๆเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในสังคมต่อไป ถึงแม้จะเป็นการจุดประกายเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ จำนวนน้อยๆ แต่พวกเราก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะ ยุวชนเยาวชนคือ อนาคตของชาติ สร้างชาติสร้างยุวชน เยาวชน

วันที่ 1 เมษายน 2559

134503

134504

134505

134506

134507

134508

134509

134510

134511

134512

134513

134514

134515

134516

134517

134518

134519