080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช
ยังถือว่าวันนี้เป็น ” วันพ่อแห่งชาติ ” ศูนย์พลาญข่อย ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ณ ศาลาจิตตานุภาพ

ในวันนี้ลูกๆทุกคน ได้ร่วมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียน มาถวายท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา พ่อของเรา ที่มีความเมตตาต่อลูกๆ ทุกคน เสมอมา

62292

62293

62294

62295

62296

62297

62298

62299

62300

62301

62302

62303

62304

62305

62306