080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

มาที่ศูนย์ฯ ครั้งแรกเมื่อวันเด็กแห่งชาติ 13 มค.50 มาศูนย์ฯ ครั้งที่สองเมื่อวันมาฆบูชา 3 มีค. 50 เริ่มต้นสนใจในการปฏิบัติธรรมอยู่บ้างแล้วโดยการอ่านจากหนังสือ และได้ไปศึกษาและปฏิบัติบ้างเล็กๆ น้อยๆ เพียง 2 ครั้ง แต่ไม่ทำให้ได้รับและประสบผล ต่อเมื่อได้ฟังวิทยุจากการสนทนาและสัมภาษณ์พ่อครูเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม 2550 เกิดความสนใจมากจึงได้มาที่ศูนย์และเริ่มปฏิบัติธรรม ผลที่ได้รับเมื่อธรรมะจัดสรรให้ถึงได้มาปฏิบัติธรรม ณ ที่นี่ พ่อครูได้ให้ความรู้ ความกระจ่างในภาษาธรรมและพยัญชนะบางคำบางเรื่อง ได้เข้าใจในศาสนาพุทธมากขึ้น และเข้าใจถูกต้องชัดเจน ทำให้เวลาจะทำอะไรมีสติมากขึ้น มีสติกำกับการกระทำในทุกๆเรื่อง ทำให้ไม่มีความกังวล สงสัย และไม่มีความตระหนี่ และทำให้ตัวเองพยายามที่จะได้ให้ผู้อื่นบ้างเหมือนๆกับที่พ่อครูได้ให้กับข้าพเจ้าในทุกๆเรื่อง การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆข้าพเจ้าทั้งสองจะทำสิ่งที่ได้รับในการปฏิบัติธรรม ณ ที่ศูนย์ฯ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป และขอขอบพระคุณพ่อครู พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ญาติธรรมทุกคนที่ให้ความกรุณา เมตตา ต่อข้าพเจ้าทั้งสองมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง