080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ครั้งแรกที่เข้าปฏิบัติสมาธิที่ศูนย์พลาญข่อย รู้สึกเกิดความสงสัยในการทำสมาธิของคนที่ศูนย์ฯ มาก เกิดการวิเคราะห์หลาย ๆ อย่าง เกิดข้อสงสัยและคำถามมากมาย
แต่พอได้ลองปฏิบัติแล้ว คำถามทั้งหมดก็น้อยลงและค่อย ๆ หมดไป การทำสมาธิวิธีนี้ ทำให้เรารู้จิตของเรา เข้าใจในธรรมชาติ (ธรรมะ) มากยิ่งขึ้น มีสติ
และใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น และเลี่ยงการทำตัวให้เกิดกรรมมากยิ่งขึ้น ผู้ที่จะรู้และเข้าใจในสมาธิวิธีนี้คือผู้ที่ปฏิบัติสมาธิวิธีนี้แล้วเท่านั้น
“สุขไม่มี ทุกข์ไม่มี ทุกอย่างล้วนสมมุติ”

คุณเก่ง