080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

027 สภาวะแห่งธรรมในธรรม28มิย57 บรรยายธรรมโดยพ่

27 สภาวะแห่งธรรมในธรรม

|28มิย57

dw1

026 ตอบปัญหาธรรมะ14มิย57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบั

26 ตอบปัญหาธรรมะ

|14มิย57

dw1

025 สมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน3มิย57 บรรยายธรรม

25 สมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน

|3มิย57

dw1

024 สัมมาปฏิบัติ24พค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญช

24 สัมมาปฏิบัติ

|24พค57

dw1

023 ตอบปัญหาธรรมะ17พค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญ

23 ตอบปัญหาธรรมะ

|17พค57

dw1

022 วันวิสาขบูชา13พค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญช

22 วันวิสาขบูชา

|13พค57

dw1

021 ทุกสิ่งคือมายา10พค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบั

21 ทุกสิ่งคือมายา

|10พค57

dw1

020 วิธีการปฏิบัติโปรแกรมการพัฒนาจิต21มิย57 บร

20 วิธีการปฏิบัติโปรแกรม

การพัฒนาจิต|21มิย57

dw1

019รู้อย่างไรให้พ้นทุกข์3พค57บรรยายธรรมโดยพ่

19 รู้อย่างไรให้พ้นทุกข์

|3พค57

dw1

018โลกที่เปลี่ยนแปลง26เมย57 บรรยายธรรมโดยพ่อค

18 โลกที่เปลี่ยนแปลง

|26เมย57

dw1

017นานาจิตตัง12เมย57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา

17 นานาจิตตัง

|12เมย57

dw1

016ตอบปัญหาธรรมะ22มีค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบั

16 ตอบปัญหาธรรมะ

|22มีค57

dw1

015แก่นของการภาวนา15มีค57 บรรยายธรรมโดยพ่อครู

15 แก่นของการภาวนา

|15มีค57

dw1

014แนวทางในการดำเนินชีวิต8มีค57 บรรยายธรรมโด

14 แนวทางในการดำเนินชีวิต

|8มีค57

dw1

013อุปสรรคในการปฏิบัติ22กพ57 บรรยายธรรมโดยพ่อ

13 อุปสรรคในการปฏิบัติ

|22กพ57

dw1

012 ตอนซักรองเท้าแล้วหรือยัง14ธค56 บรรยายธรรมโ

12 ซักรองเท้าแล้วหรือยัง

|14ธค56

dw1

011 ตอนวิถีทางที่ไม่มีวิธี15กพ57 บรรยายธรรมโดย

11 วิถีทางที่ไม่มีวิธี

|15กพ57

dw1

010 ตอนหลักการทางศาสนา8กพ57 บรรยายธรรมโดยพ่อค

10 หลักการทางศาสนา

|8กพ57

dw1

009 ตอนคุณธรรมตามธรรมชาติ18มค57 บรรยายธรรมโดยพ

9 คุณธรรมตามธรรมชาติ

|18มค57

dw1

008 บรรยายในวันปีใหม่1มค57 บรรยายธรรมโดยพ่อคร

8 บรรยายในวันปีใหม่

|1มค57

dw1