080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

มันเริ่มจาก “ความอยาก” ก่อน เราทำอะไรก็ช่าง ทั้งทางโลกทางธรรม ถ้าเราเริ่มจากความอยาก ตัว “ความอยาก”
มันจะกดดันเรา อยากดี อยากสำเร็จ มันจะมีผลกับอารมณ์เรา ทั้งอารมณ์ดี อารมณ์ไม่ดี ทำให้เราขาดสติได้นะ
อารมณ์มีผลกับกิริยาที่เรากระทำ มันเชื่อมโยงกัน นี่คือกาย-เวทนา-จิต-ธรรม ถ้าเราฝึกบ่อยๆ เราควบคุมได้ทั้ง4ฐานนี่แล้ว
เวทนาก็คืออารมณ์ปัจจุบัน กาย เวทนามีผลต่อจิตเราด้วย อารมณ์ดีก็รู้สึกสุข อารมณ์กลัวก็รู้สึกทุกข์
ธรรมในธรรมเป็นเรื่องของอารมณ์เก่าที่เราสะสมไว้ ถ้า4ฐานนี่เราฝึกบ่อยๆแล้ว
…จิตจะควบคุมอารมณ์ทั้งข้างในและข้างนอกได้…

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย