080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

007

ชีวิตของคนโง่ มันติดคุกอยู่ตลอดเวลา ติดคุกแห่งความยึดมั่น อะไรๆเป็นตัวกู เป็นของกู มันก็เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา ไม่มีเสรีภาพ 

 พุทธทาสภิกขุ