080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พุทธศาสนิกชนเรา ถ้าใครปฏิเสธนิพพานแสดงว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธสอนให้เราทำดี ไม่ใช่เป็นคนดี “เป็น” คืออัตตา ศาสนาพุทธสอนให้เราทำดี ไม่ติดดี ทำแค่พอดี ศาสนาพุทธสอนถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐาน คือ สอนให้เราพ้นทุกข์ เป็นทางทางเดียว จบอยู่ที่นิพพาน

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย