080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ เป็นของกลาง ไม่มีพิษมีภัยในตัวมันเอง แต่จิตใจมีตัณหา เหมือนโรงงานผลิตทุกข์ โดยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุดิบ ตราบใดที่ยังไม่ละสมุทัย โรงงานย่อมผลิตทุกข์ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราละตัณหาได้เมื่อไหร่ โรงงานก็ปิด และธรรมชาติก็กลายเป็นธรรมชาติล้วนๆ

พระอาจารย์ชยสาโร