080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พ่อครูใช้เวลา4ปีที่ผ่านมาออกไปบรรยาย ออกไปชี้ทาง ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ดำริให้สาวกจาริกออกไปประกาศพรหมจรรย์ ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลก แต่ละคนมีความเชื่อไม่เหมือนกัน เรามีหน้าที่ชี้ทางพ้นทุกข์ให้เค้า ทางพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมาลัย… มันอยู่ในจิตเราเรียบร้อยแล้ว

 

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย