080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เมื่อน้ำมันนิ่งแล้ว ฝุ่นละอองเม็ดนิดหนึ่ง ร่วงลงมาเราก็สัมผัสได้ ใบไม้ร่วงลงมาเราก็สัมผัสได้

แต่ชีวิตเราตอนนี้มันไม่นิ่ง จิตเรามันเหมือนคนเล่นน้ำทะเล เล่นกระดานโต้คลื่นอยู่

เพราะจิตเรามันไม่สงบนิ่ง เราต้องฝึกจิตเราให้ข้ามพ้น วิตก วิจารณ์ ปีติ สุขต่างๆ

จนมีแต่ความสงบนิ่งซึ่งเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนา

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย