080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พระพุทธเจ้าตรัสว่า… “ท่านจงมาดูเถิด ปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต” เราต้องปฏิบัติเอง เราต้องเข้าไปสัมผัสเอง มันถึงจะเป็นความจริง มันถึงจะเข้าใจ แต่ถ้าเราเอาความจริงที่เราเข้าไปสัมผัสนั้นมาพูด มันก็กลายเป็นความเห็นไปแล้ว เพราะภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบาย ก็ได้แต่เอาความคิดเห็นมาพูดกันเถียงกัน …อย่าไปหลงสภาวธรรมนะ…  …มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปโอ้อวดกัน…

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย