080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

นิพพานเป็นของกลาง เป็นสากล มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ แล้วทรงประทานบอกกล่าวให้พุทธศาสนิกชนได้ดำเนิน
ตามประสบการณ์ของพระองค์ โดยยกตัวอย่างหลากหลายอุบายวิธี เพื่อให้เหมาะกับจริตของแต่ละดวงจิตที่แตกต่างกัน
ลัทธินิกายต่างๆที่เกิดขึ้นจากจริตที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องปกติ

แก้วน้ำใบหนึ่งเอาทรายเทลงไป ก็ไปอยู่ข้างล่าง เอาน้ำมันเทลงไป ก็ลอยไปอยู่ข้างบน เอาเกลือลงไป ก็ไปอยู่ตรงกลา
ทั้งหมดต่างคนต่างอยู่ ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกัน

ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว (อยู่ในแก้วใบเดียวกัน)
หนึ่งเดียว คือ ทั้งหมด
ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกัน

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย