080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พ่อครูไม่ใช้คำว่า

เราเสียสละเวลาชีวิตเราเพื่อมาปฏิบัติธรรม เราไม่ได้เสียสละอะไรเลย เรามาทำในสิ่งที่เราควรทำ มันเป็นหน้าที่

ส่วนเราต้องรู้ว่าหน้าที่ทำเพื่ออะไร

เพื่อลดละเลิกกิเลสตัณหาอุปทานเรา ลดอัตตา

ไม่ใช่ยิ่งเรียนรู้ยิ่งอัตตาเยอะแยะเลย แตะต้องไม่ได้