080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page
“ ท่านจงมาดูเถิด ปฏิบัติเถิด
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต”
เป็นทางๆเดียวเท่านั้นที่จะเข้าใจ
สิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่จะให้รู้
สิ่งนั้นถ่ายทอดด้วยภาษาหยาบๆของมนุษย์
ไม่สามารถจะบรรยายให้เข้าใจได้
ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงและสัมผัสเองด้วยจิต
เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตั
การแบ่งความรู้โดยระบบภาษามนุษย์นั้น
อาจทำให้เลอะเลือนได้
ลัทธิความเชื่อที่ใช้อุบายการสอนที่ตายตัว
กำหนดให้ทุกคนต้องทำแบบเดียวกัน
เป็นเรื่องฝืนธรรมชาติของจิ
.
.พ่อครู บัญชา ตั้งวงษ์ไชย