080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ถ้าเราเข้าไปถึงจิตในจิต ธรรมในธรรมจริงๆแล้วเมื่อจิตอิสระแล้ว เค้าจะดำเนินเอง จิตปัจจุบันมีหน้าที่รู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้น อารมณ์ดีเราก็เห็นมัน กำลังมีความสุขดีๆ…ปุ๊บหายไป อารมณ์ทุกข์เกิดขึ้นมา ดิ้นรนๆ…ปุ๊บมันก็หายไป มันจะเปลี่ยนไปบ่อยๆบ่อยๆ ทำให้เราเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่เห็นโน่นเห็นนี่ เห็นสวรรค์เห็นนรก เราปฏิบัติสมถะวิปัสสนา เป้าหมายสูงสุดคือให้เราเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์ ลักษณะ 3 ประการของธรรมชาติคือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมื่อเราเข้าถึง จนจิตยอมรับโดยดุษฎีว่าทุกอย่างเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา …มันเกิดปัญญาสูงสุด… ทำให้เราจางคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายภาพนี้

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย