080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เรามักไปติดวิชาการ ติดวิธีนั้นวิธีนี้ อย่างที่เราปฏิบัติกันนี้ โดยใช้อายตนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการดำเนินมรรคจิตเรานี่ เคยสังเกตไหมว่า มันไม่ใช่วิธีตายตัว จิตเราเดี๋ยวๆมันก็เปลี่ยน บางครั้งมันก็พิจารณาอายตนะ ปิดหูบ้าง ปิดตาบ้าง บางทีมันก็พิจารณาขันธ์5 จิตมันเปลี่ยนไปเรื่อย จิตเดิมเราเค้าเอาอุบายที่เคยฝึกมาแล้ว มาถ่ายทอดให้จิตปัจจุบันเรียนรู้กับตรงนั้น มาถ่ายทอด ให้จิตปัจจุบันเรียนรู้กับตรงนั้น สุดท้ายอุบายแบบไหนก็ช่าง ไปจบลงที่ว่าวิปัสสนาคือ รู้แจ้งว่าทุกอย่างมันเป็น…อนิจจัง…ทุกขัง…อนัตตา

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย