080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทุนการศึกษาnewnew-07

ทางมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย มีความประสงค์

ที่จะสงเคราะห์เด็กยากจนทั้งหลายให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยมีนโยบาย

●ให้เด็กนักเรียนเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น

●มีการนำรถไปรับ – ส่ง เด็กนักเรียนไป-กลับ ตลอดระยะการศึกษา

●แจกเสื้อผ้านักเรียน, รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาทุกอย่าง

โรงเรียนในโครงการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนส่วนหนึ่ง และทางมูลนิธิฯ

ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ยังขาดปัจจัยในการต่อเติมห้องเรียน ห้องสมุด

สื่อการเรียนการสอน เครื่องสาธารณูปโภคต่างๆ ทางมูลนิธิฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย

ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ทุนการศึกษา--

icon form new-18Download แบบฟอร์มตอบรับบริจาค

การให้ธรรม__