080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

อบรมพัฒนาจิตแก่บุคลากรในศาลศรีสะเกษ

โครงการอบรมพัฒนาจิตให้แก่บุคลากรในศาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พลาญข่อย