080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

กิจกรรมวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์

กิจกรรมวาดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ท่านใดที่ได้เดินทางมาปฏิบัติ ณ ศูนย์พลาญข่อย ถ้าสนใจที่วาดภาพ ขอเชิญร่วมกิจกรรมได้ที่ศาลาจิตตานุภาพ

 3 มกราคม 2560