080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

 พิธีเปิดสถานพยาบาลโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 13 เมษายน 2556